سرور مجازی تضمینی SSD

سرور مجازی VPS-SSD-1 آلمان - هتزنر
 • RAM 1GB
 • CPU 2CORE
 • SSD 10GB
 • Traffic 1TB
سرور مجازی VPS-SSD-2 آلمان - هتزنر
 • RAM 3GB
 • CPU 2CORE
 • SSD 15GB
 • Traffic 3TB
سرور مجازی VPS-SSD-3 آلمان - هتزنر
 • RAM 4GB
 • CPU 2CORE
 • SSD 20GB
 • Traffic 3TB
سرور مجازی VPS-SSD-4 آلمان - هتزنر
 • RAM 6GB
 • CPU 3CORE
 • SSD 20GB
 • Traffic 4TB
سرور مجازی VPS-SSD-5 آلمان - هتزنر
 • RAM 8GB
 • CPU 4CORE
 • SSD 30GB
 • Traffic 4TB
سرور مجازی VPS-SSD-6 آلمان - هتزنر
 • RAM 16GB
 • CPU 6CORE
 • SSD 40GB
 • Traffic 6TB
سرور مجازی VPS-SSD-8 آلمان - هتزنر
 • RAM 512MB
 • CPU 2CORE
 • SSD 40GB
 • Traffic 3TB
سرور مجازی VPS-SSD-9 آلمان - هتزنر
 • RAM 1GB
 • CPU 2CORE
 • SSD 50GB
 • Traffic 3TB
سرور مجازی VPS-SSD-10 آلمان - هتزنر
 • RAM 2GB
 • CPU 3CORE
 • SSD 60GB
 • Traffic 4TB
سرور مجازی VPS-SSD-11 آلمان - هتزنر
 • RAM 3GB
 • CPU 4CORE
 • SSD 80GB
 • Traffic 4TB
سرور مجازی VPS-SSD-12 آلمان - هتزنر
 • RAM 4GB
 • CPU 6CORE
 • SSD 100GB
 • Traffic 6TB
سرور مجازی VPS-SSD-13 آلمان - هتزنر
 • RAM 512MB
 • CPU 1CORE
 • SSD 10GB
 • Traffic 1TB
سرور مجازی VPS-SSD-14 آلمان - هتزنر
 • RAM 2GB
 • CPU 6CORE
 • SSD 20GB
 • Traffic 3TB
سرور مجازی VPS-SSD-15 آلمان - هتزنر
 • RAM 3GB
 • CPU 2CORE
 • SSD 25GB
 • Traffic 3TB
سرور مجازی VPS-SSD-16 آلمان - هتزنر
 • RAM 4GB
 • CPU 3CORE
 • SSD 35GB
 • Traffic 4TB
سرور مجازی VPS-SSD-17 آلمان - هتزنر
 • RAM 6GB
 • CPU 4CORE
 • SSD 50GB
 • Traffic 4TB
سرور مجازی VPS-SSD-18 آلمان - هتزنر
 • RAM 8GB
 • CPU 6CORE
 • SSD 60GB
 • Traffic 6TB